วิทยาลัยการทัพบก นักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 67

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี เป็นตัวแทนหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมจากวิทยาลัยการทัพบก พร้อมทั้งบรรยายประวัติความเป็นมา ผลการดำเนินงาน ของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ซึ่งผู้เข้าชมในครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน ภายหลังการเข้าชม พันเอกหญิงกนิษฐา ฐิติวัฒนา อาจารย์หัวหน้ากองวิทยาลัยการทัพบก กล่าวว่า มีความประทับใจในการเข้าชมหอปรัชญารัชกาลที่9 ในครั้งนี้มากได้รับความรู้และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง