สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นำนักเรียนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าชมนิทรรศการ

วันที่ 15-17 มีนาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นำนักเรียนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 แห่ง จำนวน 270 คน เยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาหลักการทรงงาน และในนักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ภายหลังการเข้าชม ด.ญ.สุภาพร แอจู่ กล่าวว่า พวกหนูดีใจที่ได้เยี่ยมชมที่นี่ได้รู้ถึงการพัฒนา โครงการต่างๆ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้สร้างไว้ให้กับคนไทย