สหกณ์จังหวัดเชียงรายที่นำคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย เข้าชมนิทรรศกาาร

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำโดยอาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะสำนักงานสหกณ์จังหวัดเชียงรายที่นำคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเชียงราย 21 แห่ง เข้าทัศนศึกษาจำนวน 315 รูป โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ และเชียงรายอาร์ตมิวเซียม เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและศึกษาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน