วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำด้วยรองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ ให้การต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษาพร้อมคณะครูอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑๐๐ ท่าน โรงเรียนบ้านปง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๑๖ ท่าน และโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๕๐ ท่าน พร้อมกับนักเรียน คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงราย ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หยาดน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ภาคต่อจาก “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและศึกษาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป และยังมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๕