โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ให้การต้อนรับ คณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) โดยการนำพาเด็กนักเรียน จำนวน ๗๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หยาดน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ภาคต่อจาก “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและศึกษาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ โดยได้รับการชื่นชมจากคณครูอาจารย์ นักเรียน เป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับการตอบรับจากการชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่องหยาดน้ำเพื่อชีวิต ด้วยมีนักเรียนกล่าวว่า “ผมมีความปราบปลื้มพระองค์ท่านอย่างมากครับที่ท่านทำเพื่อประชาชนชาวไทย และได้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชามากขึ้นครับ” พร้อมกันนี้ได้มี โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นำโดยครูอาจารย์ นำพานักเรียน จำนวน ๓๕ ท่าน และคณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าชมนิทรรศการพร้อมกัน