นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายวิชา ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารการศึกษา ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่องหยาดน้ำเพื่อชีวิต My KING My Strength และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ภายหลังการเข้าชม รับฟังการบรรยายพิเศษ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “นโยบาย แนวคิดและการนำศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น