โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

วันที่ 1 กันยายน 2565 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จำนวน 45 คนเข้าชมนิทรรศการหอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ ศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนต่อไป