โรงเรียนโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ให้การตอนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน ๙๒ ท่าน เข้าภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หยาดน้ำเพื่อชีวิต และเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการในใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป