โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

หอปรัชญารัชการที่ ๙ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  และทัศนศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐ คน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป