คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา

วันที่ ๑๖ ธันนวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. หอปรัชญารัชการที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ให้การต้อนรับ คระศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ หอปรัชญารัชการที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย