โรงเรียนบ่านแก

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ่านแก หมู่ที่ 1 บ้านบ้านแก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป