ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายประสบความเกษมสวัสดีตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยทั่วกัน หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย