โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๒๒ คน และโรงเรียนบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๐ คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป