โรงเรียนเวียงห้าววิทยา

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเวียงห้าววิทยา หมู่ ๗ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียนบ้านท่าม่าน 239 หมู่ที่ 1 ถนน เชียงม่วน-พะเยา ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป