โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 182 หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวน ๑๓ คน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย บ้านสันขี้เบ้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป