โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๐ คน และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป