โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป