โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย . เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ตำบล แม่สรวย อำเภอแม่สรวย เชียงรายจำนวน ๑๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป