เทศบาลตำบลโคกปีบ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกปีบ จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา . เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบล จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน ร่วมไปถึงการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป