การแสดงโขนพระราชทาน

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ขอเรียนเชิญ ชมการแสดงโขนพระราชทาน >>เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง<< แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ระหว่าง วันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย #เชิญชวนใส่ชวนไทยยัอนยุค ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ ชมโขน ฟรี #โขนพระราชทาน #โขนเชียงราย