โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน ร่วมไปถึงการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป