โรงเรียนวาวีวิทยาคม

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวาวีวิทยาคม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน วาวีวิทยาคม จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน ร่วมไปถึงการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไปต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป #PhilosophykingNews