โรงเรียนปล้องวิทยาคม

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก รงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจารงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายจำนวน ๑๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน ร่วมไปถึงการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป