โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย โรงเรียนบ้านป่าบง และโรงเรียนบ้านขุนสรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย โรงเรียนบ้านป่าบง และโรงเรียนบ้านขุนสรวย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน ร่วมไปถึงการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป