โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เลขที่ 210 หมู่ 20 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรา จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอน ร่วมไปถึงการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไป ต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป