นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มีความยินดีตอนรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ........................................................................................ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. อาจารย์ ดร. น่านฟ้า จันทะพรม และอาจารย์ มณี จำปาแพง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน