เทศบาลตำบลท่าวังตาล

#PhilosophykingNews หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าวังตาล ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ......................................................................................................................................... เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าวังตาล ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อศึกษา หาความรู้ และเพิ่มทักษะ ในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไปต่อยอด ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป