ห้องจัดประชุม

การให้บริการห้องประชุมสัมมนา และห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 1 ห้อง ดังนี้ 

ห้องประชุมหอปรัชญา 1 รองรับผู้เข้าประชุมจำนวน 100 - 180 คน