ห้องจัดประชุม

การให้บริการห้องประชุมสัมมนา และห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 2 ห้อง ดังนี้ 

ห้องประชุมหอปรัชญา 1 รองรับผู้เข้าประชุมจำนวน 100 - 300 คน   

ห้องประชุมหอปรัชญา 2 รองรับผู้เข้าประชุมจำนวน 40 คน