วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากตำบลดงมหาวัน จำนวน 80 คน ซึ่งเข้าศึกษาหลักสูตร KEEP model โดยในช่วงเช้า กลุ่มผู้สูงอายุได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากอาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ และอาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ในภาคบ่ายกลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าชมนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตแบบล้านนา โดยมี อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข เป็นผู้นำชมและบรรยายเนื้อหา ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาการทรงงานในแต่ละด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการศาสตร์พระราชาทั้ง 7 โซนภายในห้องปรัชญารัชกาลที่ 9 ซึ่งตั้งบนชั้น 3 ของอาคาร หลังจากนั้น กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างพลังรากแก้วของแผ่นดินสู่การเป็นคนของพระราชาอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายตามหลักสูตรในวันนี้

อัลบั้มรูปภาพของ KEEP Model ผู้สูงอายุจากตำบลดงมหาวัน


ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20 ม.ค
ปิดปรับปรุงระบบนิทรรศการและห้องประชุม
เริ่ม : 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น.
20 ม.ค
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เริ่ม : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00 น.
20 ม.ค
โรงเรียนชุมชนบ้านสัน
เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.