วันที่ 23 ธันวาคม 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 80 คน เป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ที่เข้าศึกษาหลักสูตร Keep model ของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยภาคเช้าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และแรงบันดาลใจในพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆ รวมถึงการรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากการบรรเลงของ อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษและอาจารย์ดิเรก เกตุพระจันทร์ ต่อมาคณะนักเรียนได้ศึกษาหลักการทรงงานผ่านโซนต่างๆ ของห้องนิทรรศการ อาทิ เหตุแห่งความทุกข์ยาก เพราะน้ำคือชีวิต ปลูกป่าในใจคน ดินดีคือต้นทุน ความรู้คืออาวุธ ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้เข้าชมห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สำหรับภาคบ่ายเป็นการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาทิ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ที่ได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนล้านนาและชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา รวมถึงการนั่งรถ Easy Car ชมทัศนียภาพของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานสุดท้าย ปณิธานแห่งใจ คณะนักเรียนจสก มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกันเขียนปณิธานที่ตนเองได้ศึกษาจากคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเกิดความสำเร็จ โดยเป็นการเขียนผ่านกระดาษรูปหัวใจ เพื่อหลอมรวมหัวใจของนักเรียนมหาวิทยาลัยวัยที่สามเป็นหนึ่งเดียวกัน

อัลบั้มรูปภาพของ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย


ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.