... ไม่มีข้อมูล ...

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13 มิ.ย
กองบริหารงานบุคคล
เริ่ม : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00 น.
13 มิ.ย
โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพะเยา
เริ่ม : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00 น.
16 มิ.ย
การประชุมวิชาการเรื่อง”ลดความเหลื่อมล้ำตามศาสตร์พระราชา”
เริ่ม : 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
สิ้นสุด : 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.