วันที่ 5 กันยายน 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ต้อนรับครูธัญญารัตน์ วงศ์อาด และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าแดด จำนวน 170 คน จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการเข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีมีความรู้ ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีวิสัยทัศน์และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ได้รับความรู้รอบตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้และเรียน ศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานภายหลังการเข้าชม ดช.ชนัทชานนท์ ชำหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กล่าวว่าตนเองประทับใจในโซน ปลูกป่าในใจคน เนื่องจากมีการจำลองป่าไม้ที่เหมือนจริงและมีการเจริญเติบโตของต้นไม้ในรูปแบบของโฮโลแกรม 3 มิติและยังได้รับความอนุเคราะห์รถอีซี่คาร์จากกองอาคารเพื่อชมรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.