วันที่ 5 กันยายน 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ต้อนรับครูธัญญารัตน์ วงศ์อาด และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าแดด จำนวน 170 คน จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการเข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีมีความรู้ ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีวิสัยทัศน์และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ได้รับความรู้รอบตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้และเรียน ศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานภายหลังการเข้าชม ดช.ชนัทชานนท์ ชำหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กล่าวว่าตนเองประทับใจในโซน ปลูกป่าในใจคน เนื่องจากมีการจำลองป่าไม้ที่เหมือนจริงและมีการเจริญเติบโตของต้นไม้ในรูปแบบของโฮโลแกรม 3 มิติและยังได้รับความอนุเคราะห์รถอีซี่คาร์จากกองอาคารเพื่อชมรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.