วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากวิทยาลัยเชียงราย จำนวน 13 คน ที่ได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นภาคีเครือข่ายการตั้งรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการ "ยักษ์ขาว" วัดฝุ่น ณ ห้องประชุมหอปรัชญา 3

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.