วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากวิทยาลัยเชียงราย จำนวน 13 คน ที่ได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นภาคีเครือข่ายการตั้งรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการ "ยักษ์ขาว" วัดฝุ่น ณ ห้องประชุมหอปรัชญา 3

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.