เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ. เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดีและกรรมการที่ปรึกษาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ตลอดจน รองอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ ผศ.ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร และ ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู ได้ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.