เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ. เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดีและกรรมการที่ปรึกษาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ตลอดจน รองอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ ผศ.ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร และ ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู ได้ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.