วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับ คณะนักเรียน จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชัย จำนวน 60 คน โดยได้รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และได้เพิ่มพูนความเข้าใจและพัฒนาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชัย ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์และสื่อมัลติมีเดียต่างๆให้ผู้สูงอายุได้รับชม ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชัย ในครั้งนี้ ยังได้เข้าชมนิทรรศการของสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11 พ.ย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเชียงคำ เข้าชมนิทรรศการ
เริ่ม : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น.
11 พ.ย
การอบรมการเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล
เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
4 พ.ย
ห้องประชุมห้อปรัชญา3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านภายในโรงเรียน
เริ่ม : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.