วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน51คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสถานีตามรอยเท้าพ่อ เพื่อเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการในเรื่องป่า ดิน น้ำ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายหลังการเยี่ยมชมนางสาวณัฐพร แลเชอะ กล่าวว่า การได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ทำให้ ดิฉันได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นและพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.