อาจารย์สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษาหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้นำคณะอาจารย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูจากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จำนวน 40 คนเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่างประทับใจในการจัดแสดงแนวคิดและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและการรวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.